ارزشیابی عملکرد کارکنان سال ۱۳۹۵

همکاران گرامی،

پیرو بخش نامه به شماره ۵۴۵۰۱۱۲، ارزشیابی عملکرد کارکنان سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۲۰ تیرماه لغایت11 مردادماه سال جاری برگزار می گردد. لذا خواهشمند است در زمان مقرر نسبت به انجام ارزیابی با ورود به "سامانه مدیریت عملکرد کارکنان" اهتمام لازم بعمل آید.