ارزشیابی عملکرد کارکنان سال ۱۳۹۵

همکاران گرامی،

پیرو بخش نامه به شماره ۵۴۵۰۱۱۲، ارزشیابی عملکرد کارکنان سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۲۰ تیرماه لغایت ۴ مردادماه سال جاری برگزار می گردد. لذا خواهشمند است در زمان مقرر نسبت به انجام ارزیابی با ورود به "سامانه مدیریت عملکرد کارکنان" اهتمام لازم بعمل آید.