مشاهده سامانه حضور و غیاب در پیشخوان دانشگاه

کاربر گرامی،

از این پس جهت استفاده از سامانه حضور و غیاب و ثبت درخواست مرخصی به پیشخوان دانشگاه تهران (my.ut.ac.ir) مراجعه نمایید و سامانه های مربوطه را در بخش سامانه های مالی و اداری مشاهده و بهره برداری نمایید.